USLOVI KORIŠTENJA

 • Pojmovi 

 

 „Privredno društvoznači  „VMK Media“ d.o.o. Sarajevo, nosilac autorskih imovinskih prava na autorskom djelu „RAČUNARSKI PROGRAM ZA KORIŠTENJE TAXI USLUGA PUTEM WEB SITE I MOBILNIH APLIKACIJA (MOBITELI I TABLETI) – „MOJ TAXI“, sa sjedištem u Sarajevu, Branilaca Sarajeva br. 47., JIB:______________________________

Korisnik“ znači naručilac usluge „mojTaxi“.

Treća lica“ znači USTV “Sarajevo-taxi“ odnosno njegovi članovi kao i Uduženja taksi prevoznika  Federacije Bosne i Hercegovine i druga taksi udruženja i taksi prevoznici u Bosni i Hercegovini kojima je USTV “Sarajevo-taxi“ ustupio korištenje aplikacije „mojTaxi“ u sistemu usluga taksi prevoza.

Usluge čine tehnološku platformu koja korisnicima mobilne aplikacije „mojTaxi“ omogućava dogovaranje i planiranje usluge taksi prijevoza koju pruža USTV “Sarajevo-taxi“, odnosno njegovi članovi kao i Uduženja taksi prevoznika  Federacije Bosne i Hercegovine i druga taksi udruženja i taksi prevoznici u Bosni i Hercegovini kojima je USTV “Sarajevo-taxi“ ustupio korištenje aplikacije „mojTaxi“ u sistemu usluga taksi prevoza.

Aktivacija“ znači dozvola pristupa softweru putem aplikacije „mojTaxi“ kako bi Korisnik odobrio način plaćanja.

Naknada  predstavlja iznos koji Korisnik plaća za korištenje usluge „mojTaxi“, a u skladu sa važećim cjenovnikom usluga, kao i drugi troškovi vezani za „mojTaxi“ usluge i druge usluge obuhvaćene ponudom i Opštim uslovima, koje Korisnik prihvaća.

Banka“ znači Banka kojoj „mojTaxi“ šalje transakciju putem bankovne kartice radi autorizacije i poravnanja u ime Korisnika.

Trošak registracije“ predstavlja naknadu koju naplaćuje Privredno društvo Korisniku za Aktivaciju pristupa Uslugama. (opcionalno)

mojTaxi znači autorko djelo-aplikacija na kojoj je Privredno društvo nosilac autorskih imovinskih prava

Web stranica” znači web stranica www.mojtaxi.ba.

Datum efektivnosti“ znači datum na koji „mojTaxi“ prihvata Nalog Korisnika.

mojTaxi“ usluge plaćanja ” znači procesuiranje plaćanja koje Privredno društvo omogućava Korisniku uključujući sve opcije plaćanja uključujući i moguće dodatne usluge koje su navedene na web stranicama.

Nalog“ znači nalog koji daje Korisnik za plaćanje „mojTaxi“ usluga.

Paket“ znači bilo koja kombinacija „mojTaxi“ usluga koju Korisnik odabere.

Cjenovnik“ znači pregled naknada koje naplaćuje mojTaxi a koji je Korisniku dostupan na web stranici i može biti izmjenjen u skladu sa Uslovima poslovanja uz notifikaciju Korisniku  da je došlo do izmjene.

 • Uvod

 

Za vrijeme Vašeg korištenja aplikacije „mojTaxi“, primjenjuju se ovdje navedeni Uslovi  korištenja (u daljem tekstu: Uslovi), kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Bosne i Hercegovine. „Privredno društvo“ zadržava pravo promjene sadržaja Uslova u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave, kao i njihovu primjenu na novo interesno područje (aplikaciju). Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama www.mojtaxi.ba i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće Korisnike. „Privredno društvo“ nije u obavezi da šalje svakom Korisniku pojedinačne obavijesti o izmjenama Uslova, zbog čega preporučujemo redovno praćenje ove sekcije na www.mojtaxi.ba. Vaš trajni pristup ili korištenje Usluga nakon takve objave označava vaše prihvaćanje izmijenjenih Uslova.

Naše prikupljanje i upotreba osobnih podataka u vezi s Uslugama je u skladu sa Pravilima o privatnosti koja se nalaze na www.mojtaxi.ba.  

 • Licencija.

 

U skladu s vašim prihvaćanjem ovih Uslova „Privredno društvo“ vam pruža ograničenu, neekskluzivnu, opozivu, neprenosivu licenciju za: a) pristup i korištenje aplikacije „mojTaxi“ na osobnom uređaju, isključivo u svrhu njihove upotrebe s obzirom na Usluge i za b) pristup i korištenje svih sadržaja, informacija i povezanih materijala dostupnih putem Usluga, u svakom pojedinom slučaju isključivo za osobnu, nekomercijalnu upotrebu. Sva prava koja ovdje nisu izričito naznačena zadržava „Privredno društvo“.

 • Ograničenja.

 

Ne smijete: (a) ukloniti bilo koje obavijesti o autorskim pravima, zaštitnim znakovima ili ostale autorske obavijesti s bilo kojeg dijela Usluga, (b) reproducirati, izmjenjivati, pripremati izvedena djela koja se temelje na Uslugama, dijeliti, licencirati, iznajmiti, prodavati, preprodavati, prenositi, javno prikazati, javno predstavljati, slati, prenositi uživo, odašiljati ili na druge načine koristiti Usluge osim na način koji je izričito dozvolilo „Privredno društvo“, (c) dekompilirati, izvoditi obrnuti inženjering ili razložiti Usluge, osim u mjeri koju dopušta službeni zakon, (d) povezivati, zrcaliti ili uokviriti bilo koji dio Usluga, (e) uzrokovati ili pokrenuti bilo koji program ili skriptu u svrhu preuzimanja sadržaja (eng. “scraping”), indeksiranja, ispitivanja ili drugog oblika podatkovnog potkopavanja bilo kojeg dijela Usluga ili neopravdano opterećivati ili otežavati rad i/ili funkcionalnost bilo kojeg dijela Usluga ili (f) pokušavati ostvariti nedozvoljen pristup Uslugama ili narušavati bilo koji dio Usluga ili sustava ili mreža povezanih s njima.

 • Usluge i sadržaji trećih strana.

 

Usluge mogu biti dostupne ili im se može pristupiti u vezi s uslugama i sadržajem trećih strana (uključujući oglašavanje) kojim „mojTaxi“ ne upravlja. Primate na znanje da se na vaše korištenje tih usluga i sadržaja treće strane mogu primjenjivati različiti Uslovi korištenja i pravila o privatnosti. „Privredno društvo“ ne podupire takve usluge ili sadržaje trećih strana i ni u kojem slučaju „Privredno društvo“  nije odgovorno za bilo koji proizvod ili uslugu tih trećih strana. Osim toga, tvrtke Apple Inc, Google, Inc, Microsoft Corporation ili BlackBerry Limited i/ili njihove odgovarajuće međunarodne tvrtke kćeri ili podružnice obuhvaćene su ovim ugovorom ako uslugama pristupate koristeći Aplikacije razvijene za mobilne uređaje pogonjene sustavima Apple iOS, Android, Microsoft Windows ili Blackberry. Ove obuhvaćene treće strane nisu strana ovog ugovora i ne odgovaraju za pružanje ili podržavanje Usluga ni u kojem obliku. Vaše pristupanje Uslugama putem tih uređaja podliježe uvjetima iznesenim u odgovarajućim uvjetima korištenja obuhvaćene treće strane.

 • Vlasništvo.

 

Usluge i sva sadržana prava su i ostaju vlasništvo nosioca autorskih prava „Privrednog društva“. Ni ovi Uslovi ni vaša upotreba Usluga ne prenose ni dodjeljuju vam ikakva prava: (a) u ili povezano s Uslugama osim ranije odobrene ograničene licencije ili (b) za upotrebu ili bilo kakvo upućivanje na nazive firmi, logotipe, proizvode ili nazive usluga, trgovačke znakove ili marke usluga „mojTaxi“, ili „Privrednog društva“.

 •  Vaše korištenje Usluga

 

 

 •  Korisnički računi.

 

Kako biste koristili većinu aspekata Usluga, morate se registrirati i održavati aktivni osobni korisnički račun za Usluge (“Račun”). Morate imati najmanje 18 godina, kako biste mogli otvoriti račun. Registracija računa od vas zahtijeva davanje određenih osobnih informacija „Privrednom društvu“, poput imena i prezimena, e-mail-a, i broja mobilnog telefona-po volji Korisnika, koji podaci se koriste u svrhu komunikacije „mojTaxi“ i Korisnika. Pristajete na održavanje tačnih, potpunih i ažuriranih informacija na vašem računu. Ako informacije na računu ne održavate tačnima, potpunima i ažuriranima, mogli biste izgubiti mogućnost pristupa i upotrebe Usluga ili bi moglo doći do prekida ovog Ugovora s vama. Vi ste odgovorni za sve aktivnosti koje se odvijaju pod vašim Računom i pristajete na zadržavanje tajnosti vašeg korisničkog imena i lozinke u svakom trenutku. Osim ako to nije pismeno odobrilo „Privredno društvo“, smijete posjedovati samo jedan Račun.

 •  Korisnički zahtjevi i pravila ponašanja.

 

Usluga nije dostupna osobama mlađima od 18 godina. Ne smijete dopustiti trećim stranama da koriste vaš Račun i ne smijete dopustiti da osobe mlađe od 18 godina primaju usluge taksi prijevoza, osim ako su u vašem društvu. Ne smijete dodijeliti ili na druge načine prenijeti vaš Račun na drugu osobu ili subjekt. Pristajete pridržavati se svih primjenjivih zakona prilikom upotrebe Usluga, a Usluge smijete koristiti samo za zakonite svrhe. Nećete, prilikom korištenja Usluga, izazvati smetnje, neugodnosti ili oštećenja imovine Trećoj strani koja pruža taksi usluge. 

7.3. Slanje SMS poruka, maila.

Izradom Računa pristajete na to da vam Usluge mogu poslati informativnu SMS poruku ili mail koji je dio uobičajenog poslovanja prilikom vašeg korištenja Usluga. Možete u bilo kojem trenutku otkazati primanje SMS poruka slanjem e-pošte na www.mojtaxi.ba sa naznakom da više ne želite primati takve poruke uz priloženi broj telefona na koji pristižu poruke. Primate na znanje da otkazivanje primanja SMS poruka može utjecati na vašu uporabu Usluga.

 •   Promotivni kodovi.

 

„Privredno društvo“ može, prema vlastitom nahođenju, izraditi promotivne kodove koji se mogu iskoristiti za stanje Računa ili ostale značajke ili povlastice povezane s Uslugama i/ili uslugama Trećih strana, a koji su podložni dodatnim uslovima koje „Privredno društvo“ definira za svaki pojedini promotivnii kod (“Promotivni kodovi”). Slažete se da se Promotivni kodovi: (a) moraju koristiti za namijenjenu ciljnu skupinu i svrhu na zakonit način; (b) ne smiju duplicirati, prodavati ili prenositi na bilo koji način ili učiniti dostupnima javnosti (putem javne objave ili na drugi način) ako to nije izričito odobrilo „Privredno društvo“; (c) mogu u bilo kojem trenutku onemogućiti preko „mojTaxi“, bez odgovornosti prema „Privrednom društvu“; (d) smiju koristiti samo u skladu sa specifičnim uslovima koje je „Privredno društvo“ odredilo za taj Promotivni kod; (e) neće mijenjati za gotovinu i (f) mogu zastarjeti prije upotrebe. „Privredno društvo“ zadržava pravo da uskrati ili oduzme kredite ili ostale značajke ili prednosti ostvarene upotrebom, vašom ili bilo kojeg drugog korisnika, Promotivnih kodova u slučaju da „Privredno društvo“ ustanovi ili vjeruje da je upotreba ili primjena Promotivnih kodova bila pogreška, prevara, ilegalna radnja ili kršenje službenih uvjeta Promotivnih kodova ili ovih Uslova.

 •  Korisnički sadržaji.

 

„Privredno društvo“ Vam može, prema vlastitom nahođenju, povremeno dozvoliti slanje, učitavanje, objavu ili na drugi način putem Usluga na „mojTaxi“ učiniti dostupnim tekstualne, zvukovne i/ili vizualne sadržaje i informacije, uključujući komentare i povratne informacije o Uslugama, pokretanje zahtjeva za podršku i podnošenje prijava za natjecanja i promocije (“Korisnički sadržaj”). Svi Korisnički sadržaji koji ste pružili ostaju u vašem vlasništvu. Međutim, pružanjem Korisničkih sadržaja „mojTaxi“, dopuštate „Privrednom društvu“  međunarodnu, trajnu, neopozivu, prenosivu licenciju bez naknade s pravom podlicenciranja, korištenja, kopiranja, izmjenjivanja, izrade izvedenih djela, distribuiranja, javnog izlaganja, javnog izvođenja i ostalog korištenja Korisničkih sadržaja na bilo koji način u svim trenutačno poznatim naknadno osmišljenim formatima i kanalima za distribuciju (uključujući i u vezi s Uslugama i poslovanjem „mojTaxi“ i stranicama i uslugama trećih strana), bez prethodne obavijesti ili vašeg pristanka i bez naknade vama ni bilo kojoj drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

Vi izjavljujete i jamčite da: (a) ili imate isključivo i ekskluzivno vlasništvo nad cjelokupnim Korisničkim sadržajem ili imate sva prava, licencije, pristanke i dopuštenja kojima možete dopustiti „Privrednom društvu“  korištenje Korisničkih sadržaja na navedeni način i (b) da ni Korisnički sadržaji ni vaše podnošenje, učitavanje, objavljivanje ili omogućavanje Korisničkih sadržaja na neki drugi način ni korištenje Korisničkih sadržaja „mojTaxi“ na način koji je ovime dopušten, neće prekršiti, prisvojiti ili prekršiti intelektualna prava, ili vlasnička prava, ili prava objave ili privatnosti, ili rezultirati kršenjem primjenjivih zakona ili propisa.

Slažete se s tim da nećete pružati Korisničke sadržaje koji su klevetnički, podrugljivi, puni mržnje, nasilni, nepristojni, pornografski, nezakoniti ili uvredljivi na bilo koji način, što će utvrditi „Privredno društvo“ prema vlastitom nahođenju, bili takvi materijali bili zaštićeni zakonom ili ne. „Privredno društvo“ smije, ali nema obvezu, pregledati, nadzirati ili ukloniti Korisničke sadržaje, prema vlastitom nahođenju i u bilo kojem trenutku i to bez obavijesti.

 

7.6 Mrežni pristup i uređaji.

Odgovorni ste za pribavljanje pristupa podatkovnoj mreži za korištenje Usluga. Naknade za korištenje mobilne podatkovne mreže i poruka mogu se primijeniti ako pristupate ili koristite Usluge s bežičnog uređaja i odgovorni ste za takve naknade. Odgovorni ste za pribavljanje i ažuriranje kompatibilnog hardvera ili uređaja nužnih za pristup i korištenje Usluga ili Aplikacija, te njihovih ažuriranja. „Privredno društvo“ ne jamči da će Usluge, ili bilo koji njihov dio, funkcionirati na bilo kojem hardveru ili uređaju. Osim toga, Usluge su podložne kvarovima i kašnjenjima svojstvenima za upotrebu interneta i elektroničke komunikacije.

 1. Plaćanje

8.1. Naplata usluga

8.1.1. Kao Korisnik shvaćate da upotreba Usluga može rezultirati naplatom za usluge koje primate od Treće strane. 

8.1.2. Nakon što primite uslugu pribavljenu korištenjem Usluga, vaše plaćanje će biti olakšano plaćanjem primjenjivih Naknada u ime Trećih strana u svojstvu ograničenog agenta za plaćanje Trećoj strani. Takvo plaćanje Naknada smatrat će se kao da ste platili izravno Trećoj strani. 

8.1.3. Naknade uključuju porez gdje to zakon zahtijeva. 

   1. Naknade koje ste platili smatraju se završnima i povrat nije moguć, osim ako to ne

odredi Privredno društvo. Zadržavate pravo da zatražite niže Naknade od Treće strane za usluge koja od njega primite kada primite te usluge. Privredno društvo će na odgovarajući način odgovoriti na svaki zahtjev Treće strane da izmjeni Naknade za pojedine usluge.

8.1.6. Sve Naknade odmah se naplaćuju, a plaćanje pojednostavljuje Privredno društvo koristeći željenu metodu odabranu na vašem Računu, nakon čega primate račun putem e-pošte ili SMS poruke. Ako je primarna metoda plaćanja zastarjela, neispravna ili zbog bilo kojeg drugog razloga nenaplativa, pristajete da Privredno društvo, u svojstvu ograničenog agenta za plaćanje Trećoj strani, ako je dostupno, upotrijebi sekundarnu metodu plaćanja odabranu na Računu.

   1. Privredno društvo zadržava pravo da uspostavi, ukloni i/ili revidira Naknade za sve usluge koja ste ostvarili uporabom Usluga u bilo kojem trenutku, prema vlastitom nahođenju tvrtke Privredno društvo. Nadalje, primate na znanje i slažete se s tim da Naknade primjenjive u pojedinim lokacijama mogu značajno porasti za vrijeme visoke potražnje. Privredno društvo će uložiti razumnu količinu truda da vas obavijesti o Naknadama koje su primjenjive, pod uvjetom da ste odgovorni za Naknade nastale na vašem računu bez obzira na to jeste li svjesni tih Naknada ili njihovih iznosa ili ne. 
   2. Privredno društvo s vremena na vrijeme može pojedinim Korisnicima pružati promidžbene ponude i popuste koji bi mogli rezultirati različitim cijenama za iste ili slične usluge ili dobra koja su ostvarena putem korištenja Usluga, a vi se slažete da takve promidžbene ponude i popusti, osim ako su dostupni i vama, ne utječu na vaše korištenje Usluga i Naknada koje se primjenjuju na vas. Možete odabrati otkazivanje zahtjeva za usluge Treće strane u bilo kojem trenutku prije njegova dolaska, a u tom slučaju mogla bi vam biti naplaćena naknada za otkazivanje.
   3. Ovaj način plaćanja ima svrhu da se Trećoj strani u potpunosti nadoknadi pružanje usluga. Privredno društvo ne odvaja dio uplate kao napojnicu ili dar zahvalnosti Trećoj strani. Nijedna oznaka (na web-stranici, u Aplikaciji ili na marketinškim materijalima Privrednog društva) koja ukazuje da su napojnice “dobrovoljne”, da “nisu nužne” i/ili da su “uključene” u vaše uplate za pružene usluge ili dobra nisu namijenjene kako bi se ukazalo na to da Privredno društvo pruža dodatne iznose, osim navedenih, Trećim stranama. Shvaćate i slažete se da, iako ste slobodni dodatno dati napojnicu bilo kojoj Trećoj strani koji vam pruži usluge putem Usluge, vi to niste dužni učiniti. Napojnice su dobrovoljne. 
   4. Nakon što ste primili usluge putem Usluge, moći ćete ocijeniti iskustvo i ostaviti dodatne povratne informacije o Trećoj strani.

 

 • Uslovi korištenja „mojTaxi“ za plaćanje Usluga 

 

 

    1. Pravo korištenja aplikacije „mojTaxi“ započinje na Datum Efektivnosti i traje do momenta otkazivanja od strane Korisnika
    2. Privredno društvo zadržava pravo da jednostrano otkaže pravo korištenja, bez obaveze navođenja razloga

 • Bez obzira na korištenje agenata ili drugih posrednika od strane „mojTaxi“, Nalog Korisnika predstavlja neopoziv nalog Korisnika „mojTaxi“ gate-u i takvim će se smatrati kada je „mojTaxi“ gate primi. Kada „mojTaxi“ gate prihvati Nalog smatra se da nastupa ugovorni odnos Korisnika i Privrednog društva (ili Treće strane) na pružanju Usluge.

 

   1. Trošak registracije je nepovratan i biti će jednokratno naplaćen pri registraciji Korisnika. (opcionalno)
   2. Nalog koji daje Korisnik je predmet odobrenja od strane „mojTaxi“ gate uz razumnu diskreciju odluke o odobrenju. U slučaju odbijanja Naloga  Privredno društvo nije obavezno dati razloge, osim u slučaju da Korisnik pisanim putem zatraži pojašnjenje razloga
   3. Korištenju „mojTaxi“ gate  Usluga prethodi uspješna instalacija aplikacije, a što je isključiva odgovornost i obaveza Korisnika. Gdje god je moguće,  „mojTaxi“  gate će pružiti pomoć Korisniku, ali nema obavezu da pruži uslugu i/ili osigura uslove za korištenje Usluge, niti se može smatrati odgovornim u slučaju problema sa instalacijom ili korištenja aplikacije.
   4. „mojTaxi“ gate može uputiti Korisnika na Treće lice, pružaoca usluga koji može pružiti podršku i pomoć Korisniku, ali u tom slučaju to Treće lice se ne smatra agentom Privrednog društva i predstavlja poseban ugovorni odnos Trećeg lica i Korisnika. Privredno društvo neće biti odgovorno za bilo koju aktivnost Trećeg lica, niti se može smatrati odgovornim.
   5. Korisnik je dužan da osigura uslove za korištenje aplikacije, kao i za njeno korištenje u skladu sa zakonom i regulatornim zahtjevima. Korisnik je odgovoran za pribavljanje svih licenci koje su neophodne, kao i za pribavljanje eventualnih odobrenja koja su potrebna za instaliranje i korištenje „mojTaxi“  gate aplikacije. Korisnik oslobađa bilo kakve odgovornosti Privredno društvo za bilo kakva potraživanja, obaveze ili gubitke u vezi nedostajućih odobrenja ili nedobivanja potrebnih odobrenja. Takođe, Korisnik oslobađa od takve odgovornosti i sva Treća lica koja su uključena u pružanje „mojTaxi“ Usluga.

 

 

 • Korištenje „mojTaxi“ gate aplikacije za plaćanje

 

 

 • „Privredno društvo“ pruža „mojTaxi“ Usluge kako je navedeno na „mojTaxi“  web stranici. Pri tome Privredno društvo nije strana u transakciji između Korisnika i Trećih lica i Korisnik prihvata rizik takvih transakcija.
 • Korisnik ovime garantuje da neće koristiti „mojTaxi“ gate za bilo koju neprimjerenu, etički neprihvatljivu ili protuzakonitu svrhu, niti na bilo koji način  koji može da nanese štetu ili povredu kako osoblja tako i imovine Privrednog društva ili partnera u pružanju usluga.
 • Dostupnost dodatnih usluga, bez obzira da li su besplatne ili se dodatno naplaćuju je predmet diskrecije Privrednog društva koje zadržava pravo da naplati ili ukine bilo koju takvu uslugu, uz prethodno informisanje i prihvatanje od strane Korisnika. U slučaju da Privredno društvo prestane pružati određenu Uslugu koja je dio odabranog paketa Usluga ili zamjeni takvu Uslugu sličnom ili komplementarnom Uslugom, a Korisnik se ne slaže sa takvom promjeno, ima pravo da otkaže korištenje Usluge ili paketa Usluga.

 

    1. Pružene Usluge Korisnik može platiti putem korištenja „mojTaxi“ gate aplikacije. Ukoliko nije drugačije navedeno, takva plaćanja se obavljaju u Konvertibilnim markama (BAM), i iskazana su bez Poreza na dodanu vrijednost (PDV). U slučaju da je pružalac usluga registrovani PDV obveznik, naknada će uključivati PDV, što će biti posebno iskazano na računu.

 • Korisnik registracijom i prihvatanjem Uslova korištenja, prihvata i Cjenovnik, te obavezu da se na web stranici redovno informiše o promjenama vezanim za Cjenovnik. Korisnik potvrđuje da razumije da će sve transakcije za koje da Nalog kroz  „mojTaxi“ gate predstavljaju nalog za plaćanje, i bez obzira da li su uspješne ili neuspješne, preuzete ili korištene, biti će naplaćene.

 

   1. Korisnik plaća Usluge putem „mojTaxi“ gate na principu davanja Naloga za plaćanje, kojim daje nalog da se sa Korisnikovog računa izvrši prenos sredstava u visini cijene Usluge.
   2. Slijedeće aktivnosti Korisnika biti će smatrane povredom Uslova korištenja Usluge: (i) otkazivanje naloga za plaćanje bez pisane saglasnosti  Privrednog društva ili (ii) promjene bankovnih detalja vezane za izvršenje naloga, bez prethodne obavijesti Privrednom društvu.
   3. Korisnik prihvatanjem Uslova daje autorizaciju „mojTaxi“ gate da izvrši naplatu sa baknovnog računa Korisnika u skladu sa Uvjetima korištenja, Pri tome Korisnik može pohraniti svoje podatke ili vršiti unos detalja pri svakoj transakciji.
   4. Privredno društvo može uz prethodnu obavijest korisniku suspendovati pristup Korisniku, u slučaju zloupotrebe aplikacije, davanja netačnih podataka ili sumnje u prevaru ili nezakonite radnje. 
   5. Privredno društvo zadržava pravo da od Korisnika naplati štetu koja je izazvana radnjama iz predhodnog stava, odnosno u slučaju suspenzije Korisnika krivnjom Korisnika.

 

 • Ograničenje odgovornosti

 

 

   1. Ne postoji ograničenje odgovornostu vezano za grubu nepažnju koji može izazvati smrt ili povrede, kao i  namjernu prevaru ili davanje lažnih izjava ili podataka. 
   2. Privredno društvo ne snosi odgovornost prema Korisniku, uključujući gubitak profita, gubitak prihoda, očekivanih ušteda, zloupotrebe podataka, gubitka prilike ili ugovora, gubitaka uslijed intergacije MojTaxi gate sa drugim sistemima  i bilo koji drugi direktni ili indirekni gubitak.
   3. Privredno društvo ne prihvata bilo kakvu odgovornost prema korisniku ili trećem licu za netačnost ili pogrešnu interpretaciju podataka u transakciji.
   4. „mojTaxi“ gate Usluga se pruža na  “as is” i “as available” osnovi i isključivo u komercijalne svrhe. „mojTaxi“ gate ne daje garanciju Korisniku da će korištenje „mojTaxi“ gate Usluge biti sigurno, blagovremeno, neometano ili bez greške, kao ni da će upozoriti korisnika na prevarne radnje u korištenju bankovnih kartica. Korisnik potvrđuje da razumije da je potrebno da se osigura od prevarnih radnji.
   5. Osim u slučaju da je to izričito navedeno u Uslovima, sve garancije, uslovi, izjave i ostali uslovi predviđeni zakonom su ograničeni do maksimalno mogućeg nivoa dozvoljenog zakonom.
   6. Sve tipografske, očite ili slične greške i propusti u promotivnom materijalu i drugim informacijama koje pruži „mojTaxi“ gate biti će predmet korekcije.

 

 • Zaštita podataka i povjerljivost

 

 

   1. Korisnik unosi svoje podatke, koji se putem „mojTaxi“ gate pohranjuju kod Banke i njenog vendora, dok se „mojTaxi“ gate koristi kao gateway za plaćanje.
   2. Za podatke koji se priklupljaju pri registraciji Korisnika, obaveza povjerljivosti i obaveze vezane za prikupljanje i korištenje podataka su navedene na web stranicama „mojTaxi“ gdje je navedena Politika privatnosti.
   3. Korisnik prihvata da Privredno društvo može proslijediti informacije i podatke trećim licima, a za potrebe procesuiranja transakcije, uključujući i naloge za provjeru podataka.
   4. Privredno društvo može promijeniti Uslove korištenja u slučaju promjene zakona, uslova licenci koje su izdane Banci i sličnim okolnostima.  Privredno društvo će pri tome obavijestiti Korisnika o promjeni u najkraćem razumnom roku.

 

 • Naknade za popravke ili čišćenje.

 

Odgovorni ste za troškove popravaka, ili nužnog čišćenja, vozila Treće strane i imovine koji su posljedica korištenja Usluga s vašim Računom, a prelaze uobičajeno oštećenje uporabom i nužno čišćenje (“Popravci ili čišćenje”). Ako Treća strana prijavi potrebu za popravke ili čišćenje, a taj zahtjev odobri „mojTaxi“, prema vlastitom nahođenju „mojTaxi“ zadržava pravo da provede naplatu za razumne troškove takvih popravaka ili čišćenja u ime Treće strane koristeći metodu plaćanja odabranu na Računu. Te iznose „mojTaxi“ prenosi odgovarajućoj Trećoj strani i nepovratni su.

 

 •  Odricanje od odgovornosti; Ograničenje odgovornosti; Odšteta.

 

10.1. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI.

USLUGE SU PRUŽENE “U AKTUALNOM OBLIKU” I “NA DOSTUPAN NAČIN”. PRIVREDNO DRUŠTVO SE ODRIČE SVIH IZJAVA I JAMSTAVA, IZREČENIH, ONIH KOJE SE PODRAZUMIJEVAJU ILI ZAKONSKIH, A KOJI NISU IZRIČITO IZNESENI U OVIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI JAMSTVA O MOGUĆNOSTI PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU UPOTREBU I NEKRŠENJU PRAVILA. OSIM TOGA, PRIVREDNO DRUŠTVO NE PRUŽA IZJAVE ILI JAMSTVA O POUZDANOSTI, BLAGOVREMENOSTI, KVALITETI, PRIKLADNOSTI ILI DOSTUPNOSTI USLUGA ILI BILO KOJIH USLUGA ZATRAŽENIH UPOTREBOM USLUGA ILI DA ĆE USLUGE BITI BEZ PREKIDA ILI POGREŠAKA. PRIVREDNO DRUŠTVO NE JAMČI KVALITETU, PRIKLADNOST, SIGURNOST ILI SPOSOBNOST TREĆIH STRANA. SLAŽETE SE DA CJELOKUPNI RIZIK KOJI SE JAVLJA KORIŠTENJEM USLUGE I BILO KOJE USLUGE ILI DOBRA ZATRAŽENIH NJOME OSTAJE NA VAMA, DO MJERE KOJU DOPUŠTA SLUŽBENI ZAKON.

10.2. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI.

PRIVREDNO DRUŠTVO NIJE DOGOVORNO ZA NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE, PRIMJERNE, KAZNENE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI GUBITAK PROFITA, GUBITAK PODATAKA, OSOBNE OZLJEDE ILI OŠTEĆENJE IMOVINE KOJE SE ODNOSE NA, U POVEZANOSTI SA ILI SU NA DRUGI NAČIN POSLJEDICA BILO KOJEG KORIŠTENJA USLUGA, ČAK I AKO JE PRIVREDNO DRUŠTVO  UPOZORENO O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA. PRIVREDNO DRUŠTVO NIJE ODGOVORNO ZA ŠTETE, ODGOVORNOSTI ILI GUBITKE ZBOG: (a) VAŠEG KORIŠTENJA ILI OSLANJANJA NA USLUGE ILI VAŠE NEMOGUĆNOSTI PRISTUPANJA ILI KORIŠTENJA USLUGA ILI (b) BILO KOJE TRANSAKCIJE ILI ODNOSA IZMEĐU VAS I BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I AKO JE PRIVREDNO DRUŠTVO UPOZORENO O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA. PRIVREDNO DRUŠTVO  NIJE ODGOVORNO ZA KAŠNJENJE ILI NEUSPJEH U RADU KAO REZULTAT UZROKA KOJI SU IZVAN RACIONALNE KONTROLE PRIVREDNOG DRUŠTVA. NI U KOJEM SLUČAJU UKUPNA ODGOVORNOST PRIVREDNOG DRUŠTVA PREMA VAMA U VEZI USLUGA ZA SVE ŠTETE, GUBITKE I UZROKE ZA POKRETANJE PRAVNOG POSTUPKA NE MOŽE PRIJEĆI PET STOTINA EURA (500 €).

USLUGE „mojTaxi“ MOŽETE KORISTITI KAKO BISTE ZATRAŽILI I PLANIRALI USLUGE PRIJEVOZA,  ALI SLAŽETE SE S TIM DA PRIVREDNO DRUŠTVO NE SNOSI ODGOVORNOST NI OBVEZU PREMA VAMA POVEZANU S BILO KOJOM USLUGOM PRIJEVOZA KOJU VAM JE PRUŽILA TREĆA STRANA OSIM ONIH IZRIČITO NAVEDENIH U OVIM UVJETIMA.

SVRHA OGRANIČENJA I ODRICANJA OD ODGOVORNOSTI U OVOM ODJELJKU 10 NIJE DA OGRANIČI ODGOVORNOST ILI IZMIJENI VAŠA PRAVA KAO POTROŠAČA KOJA SE NE MOGU IZUZETI SUKLADNO SLUŽBENIM ZAKONIMA.

 

10.3. ODŠTETA

Slažete se da ćete obeštetiti i smatrati Privredno društvo i njezine službenike, direktore, zaposlenike i agente slobodnima od bilo kakvih potraživanja, zahtjeva, gubitaka, odgovornosti i troškova (uključujući troškove advokata) proizašlih iz ili u povezanosti s: (a) vašom upotrebom Usluga ili usluga proizašlih iz korištenja Usluga, (b) vašeg kršenja ili povrede bilo kojih Uslova, (c) upotrebom vaših Korisničkih sadržaja od strane Privrednog društva ili (d) vašeg kršenja prava bilo koje treće strane, uključujući Treće strane.

 • Mjerodavni zakon

 

Bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uslovima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti je suda u Sarajevu i rješava se u skladu s pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine. 

 •  Ostali propisi

 

Pritužbe na kršenje autorskih prava.

Pritužbe na kršenje autorskih prava treba poslati ovlaštenom predstavniku Privrednog društva. Posjetite internetsku stranicu Privrednog društva__________ koja navodi adresu i druge podatke o ovlaštenoj osobi.

 • Obavijest.

 

Privredno društvo vam može poslati opću obavijest o uslugama koristeći se elektroničkom poštom. 

Općenito.

Ako se bilo koju odredbu ovih Uslova smatra nezakonitom, nevažećom ili neprovedivom, u cijelosti ili djelomično, u okviru bilo kojeg zakona, smatrat će se da takva odredba ili bilo koji njezin dio nije dio ovih Uslova, no to neće utjecati na zakonitost, valjanost i provedivost drugih odredbi iz ovih Uslova. U tom slučaju, strane imaju odgovornost zamijeniti nezakonite, nevažeće i neprovedive odredbe ili njezin dio odredbom ili dijelom odredbe koji je zakonit, valjan i provediv, a to će u najvećoj mogućoj mjeri imati sličan utjecaj kao nezakonita, nevažeća ili neprovediva odredba ili njezin dio, sukladno sadržaju i svrsi ovih Uslova. Ovi Uslovi predstavljaju cjelokupan ugovor i sporazum između strana s obzirom na njihov predmet te zamjenjuju i preuzimaju prioritet nad svim prethodnim ili postojećim dogovorima ili mjerama koje se odnose na taj predmet. U okviru navedenih Uslova, izrazi “uključujući” i “uključuje” znači “uključuje, između ostalog”.